Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů

4 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (POH) (nahrazuje obdobný pojem - program odpadového hospodářství, který určoval zákon č. 238/1991 Sb.) - podle náležitostí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozsah plánu odpadového hospodářství je dán zákonem a prováděcími právními předpisy. POH zpracovává Ministerstvo životního prostředí, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů, kteří produkují ročně s více než 10 t nebezpečného odpadu nebo s více než 1000 t ostatního odpadu.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Odpadový hospodář, je-li původce odpadů povinen podle zákona jej ustanovit, případně oprávněný zástupce původce odpadů.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

POH původce odpadů musí být v souladu se závaznou části POH kraje (POH kraje zpracovává v samostatné působnosti Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, závazná část byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 20/2005 Sb. HMP, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, účinnost vyhlášky je od 1. 1. 2006). POH původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž podkladě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů vedle náležitostí uvedených v zákoně obsahuje dále:

a) identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání),
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,
d) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,
e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,
f) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů,
g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje (1. 1. 2006) nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v zákoně (viz bod č. 4), je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v zákoně.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí MHMP

- sděluje připomínky k plánu odpadového hospodářství původce

- vydává v samostatné působnosti Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti popisuje zákon (viz. bod č. 6) a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Není stanovena.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Orgán kraje - v hl. m. Praze Magistrát hl. m. Prahy
- Odbor infrastruktury města - vydává Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (= POH kraje),
- Odbor životního prostředí - sděluje své připomínky k plánu odpadového hospodářství původce.

Ministerstvo životního prostředí ČR - řeší metodiku.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů (OžP MHMP), a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti stanovené zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci odpadů své připomínky. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného krajského úřadu zaslat tomuto krajskému úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými připomínkami. Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (MHMP) nebo Česká inspekce životního prostředí fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout