Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Změna jména a příjmení

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezl. dětí jeden z rodičů)

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezl. dětí dle místa trvalého pobytu dítěte.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5,Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15,1. patro, kancelář č. 119.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení správy matrik a státního občanství

Úřad MČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, 1. patro, kancelář. č. 119.

Tel. kontakty:

Bc. Iva Bartoňová 257 000 533
Hana Dolejší 257 000 534

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod. (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• platný OP
• rodný list žadatele nebo nezl. dítěte, popřípadě oddací list žadatele
• jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
• jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
• doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
• doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo pas)
• souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení, popřípadě jmen a příjmení
• k žádosti u nezl. dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (úředně ověřený podpis, pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

- Správní poplatek za změnu jména či příjmení činí 1.000 Kč,
- Při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí 100 Kč,
- Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního nebo směšného 100 Kč.

Od poplatku je osvobozena:
• změna jména a příjmení v případě transsexuality
• změna nebo oprava jména osvojených dětí.

Správní poplatky se hradí v hotovosti v kanceláři č. 119.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů, ve složitých případech do 60ti dnů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Při změně jména nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.371/2013 Sb., úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá - rodinné právo.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Viz zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5 k Magistrátu hl. m. Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.08.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout