Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan cizího státu nebo osoba bez státního občanství (bezdomovec) s trvalým pobytem na území České republiky.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

1/ Trvalý pobyt žadatele na území České republiky nepřetržitě
- alespoň po dobu 5 let
- alespoň po dobu 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie
- po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

2/ Prokáže-li žadatel, že se na území ČR skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu stanovené v bodu 1/.

3/ Nebyl-li žadatel pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin.

4/ Prokáže-li žadatel znalost českého jazyka, základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

5/ Neporušil-li žadatel v posledních 3 letech závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.

6/ Prokáže-li žadatel výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky.

7/ Prokáže-li žadatel, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo může některé podmínky prominout. Důvody k prominutí jsou vymezeny zákonem.

Státní občanství České republiky uděluje Ministerstvo vnitra České republiky; žadateli vydá Listinu o udělení státního občanství České republiky. Podrobnější informace - http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu - agenda státního občanství.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, agenda státního občanství a změny jmen a příjmení, na adrese: Štefánikova 236/16, 246/15, 150 22 Praha 5 - Smíchov, 1. patro, kancelář č. 119.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor matrik a státního občanství
Obor matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, agenda státního občanství a změny jmen a příjmení, na adrese: Štefánikova 236/13, 246/15, 150 22 Praha 5 - Smíchov, 1. patro, kancelář č. 119.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud má občan trvalý pobyt na území MČ Praha 5, podává žádost u Městské části Praha 5, Úřadu městské části, na Odboru matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, agendy státního občanství a změny jmen a příjmení.
Žadatel k žádosti připojí:
1. Písemnou žádost:
a) o udělení státního občanství České republiky + odůvodnění
b) žádost o prominutí chybějící délky trvalého pobytu + odůvodnění.
2. Rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, doklad o rozvodu manželství (s vyznačením právní moci) nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera - nutno doložit originály nebo úředně ověřené kopie, cizozemské matriční doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, příp. vyšším ověřením (apostille, superlegalizace).
3. Průkaz povolení k pobytu pro cizince a cestovní pas
4. Dotazník
5. Podrobný životopis (zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny zejména údaje o pobyt u na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, dále pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studium v ČR, informace o rodině)
6. Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka a zkoušky ze základních znalostí ústavního systému ČR a ze základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR (zkoušky provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (www.ujop.cz), žadatel obdrží mezinárodní certifikát o úspěšném absolvování zkoušky, jazyková zkouška je na úrovni B1, bližší informace jsou na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)- uvedené zkoušky nemusí absolvovat žadatel, který prokáže, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk, dále žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si potřebné znalosti, a dále žadatel mladší 15 let nebo starší 65 let. Podrobnější informace naleznete na: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.
7. Pokud žádost o udělení státního občanství ČR podává jen jeden z rodičů dítěte mladšího 18 let, je potřeba doložit souhlas druhého rodiče (s úředně ověřeným podpisem - toho není třeba, pokud druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před úřadem) o tom, že souhlasí, aby dítě nabylo české státní občanství
8. Pokud se žadatel v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem svého domovského státu, pokud žadatel v uplynulých 10 letech před podáním žádosti po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců na území jiného státu než je ČR nebo jeho domovský stát, doloží rovněž doklad tohoto cizího státu prokazující bezúhonnost žadatele ? doklady nesmí být starší 6 měsíců
9. Dítě starší 15 let - je třeba doložit jeho souhlas s nabytím českého státního občanství s úředně ověřeným podpisem (úředně ověření podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u kterého je žádost podána)
10. Doklady potřebné k ověření splnění dalších zákonem stanovených podmínek pro udělení státního občanství České republiky:
- potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší 30 dnů): FÚ územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61
- potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti (ne starší 30 dnů): PSSZ pro Prahu 5, Trojská 1997/13a, Praha 8
- kopie živnostenských listů, daňových přiznání (za 3 roky zpětně), výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o přerušení či zastavení živnosti
- kopie pracovních smluv a platového výměru nebo kopie zápočtových listů
(za 3 roky zpětně), příp. potvrzení zaměstnavatele o délce pracovního poměru
a o výši příjmu
- potvrzení úřadu práce o evidenci mezi uchazeči o zaměstnání (ne starší 30 dnů)
- potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního či jiného důchodu
- doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán
- doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí
- potvrzení o studiu, kopie posledního školního vysvědčení, kopie VŠ diplomu
- potvrzení zdravotní pojišťovny o počátku pojištění a o řádném průběhu plateb (vyúčtování pojistného) veřejného zdravotního pojištění (ne starší 30 dnů)
- přehled čerpaných dávek státní sociální podpory, příp. potvrzení o tom, že žádné dávky SSP nečerpá: Úřad práce pro Prahu 5, Štefánikova 216/21
- doklady prokazující oprávněnost bydlení na adrese povoleného trvalého pobytu (např. kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, souhlas ubytovatele)
- potvrzení celního úřadu o neexistenci nedoplatků (ne starší 30 dnů): Praha 1 - Nové Město, Washingtonova 7.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný formulář "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky" žadatel obdrží a vyplní na příslušném úřadu.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se hradí až po vyřízení žádosti Ministerstvem vnitra ČR, ve výši stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění - 2.000 Kč za zletilou fyzickou osobu, 500 Kč za nezletilou fyzickou osobu či azylanta.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů od podání žádosti se spis postoupí k rozhodnutí Ministerstvu vnitra České republiky.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Ministerstvo vnitra ČR (rozhoduje o žádosti).

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Překlad cizojazyčných dokladů soudním tlumočníkem, popřípadě jejich vyšší ověření.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Do 15ti dnů od doručení zamítavého rozhodnutí lze podat, prostřednictvím Oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra, rozklad ministrovi vnitra.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Uvedení nepravdivých či neúplných údajů lze kvalifikovat jako přestupek (pokuta do 20 tis. Kč), zatajení či úmyslné uvedení nepravdivých údajů (pokuta do 50 tis. Kč).

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.08.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout