Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Osvědčení o státním občanství České republiky

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o Osvědčení o státním občanství České republiky může podat fyzická osoba starší 15ti let, u osoby mladší 15ti let její zákonný zástupce nebo opatrovník, který doloží pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Žádost o Osvědčení o státním občanství České republiky, týkající se zemřelé osoby, může podat příbuzný v přímé linii nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce se dostaví na matriční úřad v místě trvalého pobytu a splní požadované náležitosti.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na příslušném odd. matrik a státního občanství.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na příslušném úřadu - dle trvalého pobytu žadatele, popř. dle posledního trvalého pobytu žadatele, před odchodem do ciziny. V případě trvalého pobytu žadatele na území MČ Praha 5 - Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, agenda státního občanství a změny jmen a příjmení, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, agenda státního občanství a změny jmen a příjmení, na drese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osoba starší 15ti let:
- předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad
- rodný list
- pokud se rodiče žadatele narodili po 1.1.1954 tak i rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list
- další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání)
- dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
- doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, jsou-li k dispozici.

Osoba mladší 15ti let:
(žádá zákonný zástupce - rodič nebo opatrovník či ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
- rodný list dítěte
- rodný list rodičů dítěte nebo oddací list rodičů dítěte, pokud je ve formátu A5 (v případě, že rodiče zákonného zástupce jsou narozeni po 1. 1. 1954, je třeba předložit i rodný list jednoho z rodičů zákonného zástupce nebo jejich oddací list)
- rodič předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad
- dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
- doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, jsou-li k dispozici.
- další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Osvědčení o státním občanství: 100,- Kč.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření lhůta činí 180 dnů. V ostatních případech vydá ÚMČ osvědčení bezodkladně a nelze-li osvědčení vydat bezodkladně, správní orgán vydá osvědčení do 30 dnů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (odvolání v případě zamítnutí žádosti).

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Viz § 63 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.08.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout