Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Uzavření manželství

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření manželství církevní formou je také příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu – matrice manželství.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13,15, I. patro, kancelář č. 112. V úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 hod. do 18.00 hod.(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• platné občanské průkazy snoubenců
• nebo platný pas,
• rodné listy snoubenců
• u rozvedených - originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
• u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
• u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
• rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezl. dítě nebo pokud otec dítěte není znám (není v rodném listě dítěte uveden)
• u cizinců - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Dotazník k uzavření manželství" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na matrice manželství, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13,15, I. patro, kancelář č. 112.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

a) uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3.000 Kč (správní poplatek uhradí snoubenci na matrice manželství);
b) uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2.000 Kč (správní poplatek uhradí snoubenci na matrice manželství);
c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000 Kč (správní poplatek uhradí snoubenci na matrice manželství);
d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč (správní poplatek se vybírá na matrice manželství).

Poznámky:
- poplatek podle písmene a) až c) se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
- poplatek podle písmene c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku podle písmene a) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů od podání žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

• V případě uzavření manželství v cizině nebo s cizincem v ČR si žadatelé, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, zařizují vyšší ověření dokladů sami.
• Při žádosti o zapsání uzavřeného manželství naším občanem v zahraničí do zvláštní matriky v Brně, je žadatel povinen si sám zajistit ověření rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem v Brně, pokud stát, ze které rozvodový rozsudek pochází, není signatářem úmluvy o uznávání rozvodů.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Viz zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5 k Magistrátu hl.m. Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.08.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout