Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro provozování zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadu je nutné mít povolení krajského orgánu. Proto je nutné podat žádost na příslušném krajském úřadě.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na příslušný krajský úřad. Na území hl. m. Prahy je příslušným orgánem Magistrát hlavního města Prahy.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hl. m. Prahy
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o udělení souhlasu k provozování uvedených zařízení musí obsahovat:

(Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.)

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,
i) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
j) způsob skladování odpadů v zařízení,
k) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy tzn. kolaudační rozhodnutí, nejde-li o mobilní zařízení,
n) návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku.

Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů obsahuje náležitosti uvedené pod písmeny a) až n) a dále tyto náležitosti:

- celkovou kapacitu skládky,
- předpokládané množství odpadů, které naplní její kapacitu,
- hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky,
- návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou. Vzor provozního řádu je uveden ve vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů):

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plnění obecných povinností a povinností původců odpadů - viz. ustanovení § 10 - 24 zákona o odpadech.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podle Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 3 zákona o odpadech uloží ČIŽP pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která

podle písm. c) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, nebo

podle písm. d) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační servis o životním prostředí v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Podnikání v oblasti nakládání s odpady; Provozování zařízení k nakládání s odpady.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout