Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

§ 12 odst. 5 zákona o odpadech:

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu (Magistrát hlavního města Prahy) příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad (MHMP) tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

Postup řešení: podat žádost na příslušném krajském úřadě.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady na příslušný krajský úřad, tj. na podatelnu MHMP.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Informace získáte na Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství OOP MHMP.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů):

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podle Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 4 zákona o odpadech ukládá Česká inspekce životního prostředí pokutu do výše 10 000 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační servis o životním prostředí v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Evidence odpadů a jejich ohlašování; Nakládání s nebezpečným odpadem; Podnikání v oblasti nakládání s odpady; aj.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout