Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Provozování zařízení k nakládání s odpady

4 Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, podle náležitostí zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění pozdějších předpisů. Zařízením se podle §4 zák. o odpadech rozumí - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.

Pojmy: využívání, odstraňování, sběr a výkup jsou definovány §4 zák. o odpadech.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nebo provozovatel zařízení.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

§14 zákona o odpadech:

(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu (Magistrát hlavního města Prahy), kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad (MHMP) posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí.

(2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.

(3) Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad (MHMP) o nový souhlas k provozování zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocně rozhodnuto.

(4) Kolaudační rozhodnutí, vydané podle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.

(5) Ministerstvo ŽP stanoví vyhláškou č. 383/2001 Sb.:
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení,
b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
c) technické požadavky na tato zařízení,
d) obsah plánů úprav skládky.

Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů stanovuje § 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o „Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů“ na příslušný krajský úřad, tj. na podatelnu MHMP.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy
Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP

- řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu

Odd. vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

- ohlašovací povinnost

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o „Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů“ (Vyhláška č. 383/2001 Sb., - § 1, odst. 1 má obsahovat:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,
i) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
j) způsob skladování odpadů v zařízení,
k) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, nejde-li o mobilní zařízení,
n) návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se týkají pouze ohlašovací povinnosti (viz bod č. 15).

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů):

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Provozovatelé zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů mají podle zákona o odpadech ohlašovací povinnost. Ta vyplývá z § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb.:

(1) Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona o odpadech zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ Praha 5) údaje o zařízení na formuláři:

"Zařízení na využívání a odstraňování odpadů" - příloha č. 22
"Zařízení na využívání a odstraňování odpadů" - příloha č. 22 - vč. pokynů k vyplnění

(4) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ Praha 5) údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři:

"Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)" - příloha č. 24

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu
posta@praha.eu
ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

U řízení o vydání „Souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů“ je opravný prostředek podle Správního řádu.

U ohlašovací povinnosti není.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 2 zákona o odpadech ukládá Česká inspekce životního prostředí nebo ÚMČ Prahy 5 pokutu do výše 300 000 Kč.

Podle § 66 odst. 3 zákona o odpadech ukládá ČIŽP pokutu do výše 1 000 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační servis o životním prostředí v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; Přeprava nebezpečných odpadů; Evidence odpadů a jejich ohlašování; Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů; Nakládání s nebezpečným odpadem; Podnikání v oblasti nakládání s odpady; aj.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout