Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
52 1681 20. 12. 2017 Plná moc pro společnost Ing. Pavel Nejedlý - projektová příprava staveb s. r. o. v souvislosti se stavbou "Pilířek sítě PREdi 1kV pro připojení stánků na pěší zóně Anděl"
52 1682 20. 12. 2017 Objednávka č. 0072/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc leden 2018
52 1683 20. 12. 2017 Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Pivovary Staropramen s. r. o.
52 1684 20. 12. 2017 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2017 o účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu hl. m. Prahy
52 1685 20. 12. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
52 1686 20. 12. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
52 1687 20. 12. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 11. 2017 do 30. 11. 2017
52 1688 20. 12. 2017 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
52 1689 20. 12. 2017 Odpis pohledávek základních a mateřských škol do 100 tis. Kč
52 1690 20. 12. 2017 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemcům nebytových prostor do 100 tis. Kč
52 1691 20. 12. 2017 Záměr pronájmu parkovacího stání na pozemku parc. č. 1141/1, k. ú. Košíře, ve vnitrobloku před domem Prachnerova 952/3, Praha 5, k. ú. Košíře
52 1692 20. 12. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky - zvýšené přízemí - Stroupežnického 2327/28, Praha 5 - Smíchov
52 1693 20. 12. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky v nemovitosti Zborovská 526/44, Praha 5 - Smíchov
52 1694 20. 12. 2017 Přidělení služebního vozidla
52 1695 20. 12. 2017 Propachtování zahrady na části pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov pro SV Zámeček Nikolajka, Ukončení NS s BD Zámeček Nikolajka, na základě zveřejněného záměru
52 1696 20. 12. 2017 Urbanisticko-architektonická studie Na Pláni
52 1697 20. 12. 2017 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu ordinace zubního lékaře
52 1698 20. 12. 2017 Pronájem kanceláře č. 105,106,107 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti ISCO spol. s r. o., a to na základě vyvěšeného záměru
52 1699 20. 12. 2017 Pronájem kanceláře č. 109 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti KyraStav Energy s. r. o., a to na základě vyvěšeného záměru
52 1700 20. 12. 2017 Žádost společnosti FCC Regios, a. s. o prodloužení doby nájmu - Klikatá 1238/90c, Praha 5
52 1701 20. 12. 2017 Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro držitelku ZTP, pozemek parc. č. 1141/1, k. ú. Košíře
52 1702 20. 12. 2017 Změny platových výměrů ředitelů základních škol a mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 5
52 1703 20. 12. 2017 Záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. na úpravu střešních antén na objektu ZŠ a MŠ U Santošky 1007/1
52 1704 20. 12. 2017 Předání nevyužitého majetku od příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 do užívání čtyř příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 na základě "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku"
52 1705 20. 12. 2017 Závěrečná zpráva a finanční vypořádání grantu Ministerstva vnitra - projekt Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2017
52 1706 20. 12. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 29, č. p. 1072, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů oprávněným nájemcům
52 1707 20. 12. 2017 Záměr prodeje půdních bytových jednotek v domě č. p. 1072 Janáčkovo nábřeží 29, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
52 1708 20. 12. 2017 Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
52 1709 20. 12. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
52 1710 20. 12. 2017 Dohoda o narovnání s nájemcem bytu
52 1711 20. 12. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání Na Doubkové 3327/8a, Praha 5
52 1712 20. 12. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 429 a 430, nám. Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
52 1713 20. 12. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 204, nám Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
52 1714 20. 12. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 106, nám. Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
52 1715 20. 12. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP "Klukovice", parc. č. 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1048/6, 1048/7, 1685 v k. ú. Hlubočepy
52 1716 20. 12. 2017 Celoměstsky významná změna vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy - Z 2899/00
52 1717 20. 12. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP "Centrum Radlice", parc. č. 344/7, 344/8, 26/1, 340/1, 370/30, 370/31, 370/22, 370/39, 370/40 a 543/1 v k. ú. Radlice
52 1718 20. 12. 2017 "Polyfunkční dům Vrchlického, Praha 5 - Košíře", DUR
52 1719 20. 12. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP "Barrandovské ateliery" v k. ú. Hlubočepy
52 1720 20. 12. 2017 Přehled rozpočtových opatření
52 1721 20. 12. 2017 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodání kancelářských a hygienických potřeb"
52 1722 20. 12. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0044/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Plzeňská č. p. 442 a 445, zateplení fasád a výměna oken – projektová dokumentace“
52 1723 20. 12. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0026/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště vč. rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny – PD“
52 1724 20. 12. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0072/0/OMI/17 ,,Stavební úpravy v přízemí a na dvoře objektu Štefánikova 13 a 15, Praha 5"
52 1725 20. 12. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
52 1726 20. 12. 2017 Nájemní smlouva na umístění knihobudky v Obchodním centru Nový Smíchov
52 1727 20. 12. 2017 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018
52 1728 20. 12. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0031/0/OMI/16 uzavřené s firmou VPÚ DECO PRAHA a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "Císařská louka - Lávka (PD)"
52 1729 20. 12. 2017 Výstava Svět a světlo v Galerii "D" - Portheimka a smlouva o výpůjčce
52 1730 20. 12. 2017 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Pronájem 2 kombinovaných pracovišť CDBP (včetně fotokabin)"
52 1731 20. 12. 2017 Vítězná 530/11 - oprava a nátěr dvorní fasády a repase oken dvorní fasády - návrh na změnu/snížení ceny díla
52 1732 20. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Provozování sběrného dvoru na území MČ Praha 5"
52 1733 20. 12. 2017 Schválení Oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou“
52 1734 20. 12. 2017 Prodej vstupenek na 1. Reprezentační ples Prahy 5
52 1735 20. 12. 2017 Flotilová pojistná smlouva o pojištění vozidel ÚMČ Praha 5
52 1736 20. 12. 2017 Staropramenná 669/27, půdní vestavba, - dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavebních prací č. 47/0/ZOMI/12 ze dne 4. 2. 2013
52 1737 20. 12. 2017 Přesun finančních prostředků v rámci podkapitoly 0410.
52 1738 20. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Mobilní aplikace - Praha 5"
52 1739 20. 12. 2017 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Kulturní centrum Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů