Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1344 25. 10. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
40 1345 25. 10. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 11, č. p. 1211, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
40 1346 25. 10. 2017 Provoz školních družin v době podzimních prázdnin ve školním roce 2017/2018
40 1347 25. 10. 2017 Schválení termínu 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
40 1348 25. 10. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 10. 2017 do 15. 10. 2017
40 1349 25. 10. 2017 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - zrušení usnesení RMČ a nový záměr pronájmu ordinace dětského lékaře
40 1350 25. 10. 2017 Podnájem části prostoru sloužícího podnikání (Na Bělidle 297/36, Praha 5) - spolupráce dvou provozoven
40 1351 25. 10. 2017 Záměr propachtování zahrady na části pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov pro SV Zámeček Nikolajka
40 1352 25. 10. 2017 Vysoká škola finanční a správní, z. ú., nájemce části budovy Vltavská 12/980, Praha 5 - revokace usnesení RMČ ze dne 4. 10. 2017
40 1353 25. 10. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 403, 404, 417, 418, 419 a 420, nám. Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
40 1354 25. 10. 2017 Převod nájmu NP - garáže ev. č. 913 v ulici Na Šmukýřce, Praha 5 - Košíře
40 1355 25. 10. 2017 Žádost "Sdružení válečných veteránů ČR" o bezplatné zapůjčení společných prostor (vstupní haly) budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5 k uspořádání přátelského setkání ke "Dni válečných veteránů a obětí válek"
40 1356 25. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava elektroinstalace v 1. a 2. patře objektu Wassermannova 926/16"
40 1357 25. 10. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 203 a 205, nám. Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
40 1358 25. 10. 2017 Objednávka č. 0071/OMI/17 na doplnění zateplení stropu objektu Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5
40 1359 25. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava přístupových chodníků vč. odvodnění na Chaplinově nám. č. p. 649-653, Praha 5 - Barrandov"
40 1360 25. 10. 2017 Pravidla pronájmu nebytových prostor - prostor sloužících podnikání
40 1361 25. 10. 2017 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáže v ulici U Nesypky
40 1362 25. 10. 2017 Přehled rozpočtových opatření
40 1363 25. 10. 2017 Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem na rok 2018
40 1364 25. 10. 2017 Objednávka č. 0069/OMI/17 na akci "ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy – sociální zázemí pro sportovní areál"
40 1365 25. 10. 2017 Podnět na úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy, úprava kódu míry využití území pro záměr "Řadové domy Jinonice, ul. Mezi Rolemi", architektonická studie
40 1366 25. 10. 2017 Projekt Vzdělávací kurzy pro osoby zapojené ve školním vzdělávání v Praze 5 z programu Erasmus+ 2018
40 1367 25. 10. 2017 Nebytová jednotka v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - převod nájmu na základě zveřejněného záměru
40 1368 25. 10. 2017 Rozšíření osoby nájemce - NP sloužící podnikání ev. č. 902, č. p. 452, Plzeňská 167, Praha 5
40 1369 25. 10. 2017 Objednávka na vytvoření vizualizace výstav a projektu na základě schváleného záměru "Světlo ve skle" v galerii Portheimka
40 1370 25. 10. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na filmovém projektu studentů FAMU "Rekonstrukce" realizovaný ve Winternitzově vile
40 1371 25. 10. 2017 Mikulášský rej Prahy 5 pod záštitou Ing. Pavla Richtera, starosty Prahy 5
40 1372 25. 10. 2017 Návrh znění Memoranda o vzájemné spolupráci mezi MČ Žoliborz ve Varšavě (Polsko) a městskou částí Praha 5
40 1373 25. 10. 2017 Revokace usnesení RMČ P5 č. 39/1329/2017 v bodě I. 2 - změna žadatele o dotaci
40 1374 25. 10. 2017 Dodatek ke smlouvě mezi Sportovním klubem Motorlet Praha a MČ Praha 5
40 1375 25. 10. 2017 Žádost o schválení projektu "Praha 5 bezpečně online 2018: komunitní prevence kybernetické kriminality"
40 1376 25. 10. 2017 Žádost o schválení žádosti o dotaci do Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast protidrogových služeb pro městské části pro rok 2018
40 1377 25. 10. 2017 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2018
40 1378 25. 10. 2017 Vyhlášení dotačního programu v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2018
40 1379 25. 10. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2018
40 1380 25. 10. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění tiskových služeb pro městskou část Praha 5"
40 1381 25. 10. 2017 Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty a Prohlášení o zřízení služebnosti stezky a cesty pro spoluvlastníky pozemku parc. č. 214, jehož součástí je budova č. p. 474 vše v k. ú. Smíchov
40 1382 25. 10. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0172/0/OŠK/2017, uzavřené dne 27. 6. 2017 s firmou EPLcond a. s., na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10 - celková oprava kotelny, stavební úpravy"
40 1383 25. 10. 2017 Smlouva o nájmu - Správa pražských hřbitovů
40 1384 25. 10. 2017 Návrh změn a úprav školských obvodů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 4. 2018
40 1385 25. 10. 2017 Žádost o pronájem nebytové jednotky ev. č. 782/902 v nemovitosti Arbesovo náměstí 13, Praha 5 - Smíchov (permanentní nabídka)
40 1386 25. 10. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu
40 1387 25. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova dětského hřiště v parku Klamovka, Praha 5"
40 1388 25. 10. 2017 Záměr změny stavebníka půdní vestavby v domě Na Březince 2033/17, Praha 5
40 1389 25. 10. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0039/0/OMI/17 „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy – úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI – 3. etapa“
40 1390 25. 10. 2017 CSOP Praha 5, p. o. - uzavření Smlouvy o výpůjčce - nám. Kinských 741/6, Praha 5
40 1391 25. 10. 2017 Vyhlášení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" v enviromentální oblasti pro rok 2018
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů