Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1005 16. 08. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017
32 1006 16. 08. 2017 Objednávka č. 0028/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc září 2017
32 1007 16. 08. 2017 Navýšení kapacity základního vzdělávání ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice - projektový záměr výstavby nového pavilonu se spoluúčastí dotace z Operačního programu Praha - pól růstu
32 1008 16. 08. 2017 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu ordinace dětského lékaře
32 1009 16. 08. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. Kinských 741, Praha 5 - revokace usnesení RMČ ze dne 3. 5. 2017
32 1010 16. 08. 2017 Č. p. 33 Ostrovského č. o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytů
32 1011 16. 08. 2017 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 942/118, k. ú. Hlubočepy, SV Högerova 814, 815 - Praha 5 - stavební zábor
32 1012 16. 08. 2017 Česká spořitelna, a.s. - žádost o souhlas k umístění mikrovlnné antény na budovu Štefánikova 247/17, Praha 5
32 1013 16. 08. 2017 Štefánikova č. o. 8, č. p. 316, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zřízení služebnosti k předmětu Prohlášení vlastníka
32 1014 16. 08. 2017 Zborovská č. o. 8, č. p. 1188, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
32 1015 16. 08. 2017 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní PhDr. Marie Sternové, Ph.D., paní Bc. Jarmily Szóové, paní Mgr. Ludmily Jiráskové, paní Aleny Kováčové, paní Zlatuše Svobodové
32 1016 16. 08. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Objemová studie na pozemky č. 3110/21, 3110/20, 3110/19 a 3110/18 k. ú. Smíchov"
32 1017 16. 08. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Nepomucká, obj. Nepomucká 139/1, Praha 5 - Košíře - zateplení fasády, střechy a výměna oken - PD"
32 1018 16. 08. 2017 Zpráva o služební cestě do partnerského města MČ Petržalka (Bratislava) ve dnech 24. - 27.5. 2017
32 1019 16. 08. 2017 Záštita a finanční příspěvek pro Mgr. Janu Vanišovou na akci "Naše české ruce" konanou 5. října 2017 v Paspově sále v pivovaru Staropramen.
32 1020 16. 08. 2017 Schválení termínu 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
32 1021 16. 08. 2017 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu"
32 1022 16. 08. 2017 Žádost o uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 4509/2, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5 a částí pozemků parc. č. 4532/1 a 4547/1, vše k. ú. Smíchov včetně budov bez č.p. v lokalitě Buďánka
32 1023 16. 08. 2017 Částečná revokace usnesení RMČ č. 25/682/2017 ze dne 31.05.2017 - závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2016
32 1024 16. 08. 2017 Přehled rozpočtových opatření
32 1025 16. 08. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup 30 PC pro potřeby městské části Praha 5"
32 1026 16. 08. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
32 1027 16. 08. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní centrum Prahy 5 na rok 2017 - náklady na mzdy a odvody.
32 1028 16. 08. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Ostrovského 33/2, Praha 5 - Smíchov
32 1029 16. 08. 2017 Záměr prodloužení doby pronájmu pro stávajícího nájemce PREdistribuce a.s., v nebytovém prostoru Bozděchovova 637/9 Praha 5
32 1030 16. 08. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 1272/15, Praha 5 - Smíchov
32 1031 16. 08. 2017 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a souhlas s umístěním sídla - E-ACCELERATOR z.ú., nájemce části budovy nám. Kinských 741, Praha 5
32 1032 16. 08. 2017 Objednávka ke kompletaci volebního materiálu pro volby do PS 10/2017
32 1033 16. 08. 2017 Podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání - Krškova 807, Praha 5 - Hlubočepy a Stroupežnického 2326/24, Praha 5 - Smíchov
32 1034 16. 08. 2017 Pronájem nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
32 1035 16. 08. 2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce na opěrné zdi komunikace Radlická na pozemcích parc.č. 2056/18, 2056/20, 764/78, 2056/25, 1006/14, 1006/26, 1006/28, k.ú. Jinonice mezi HMP, zastoupenou Technickou správou komunikací a MČ Praha 5
32 1036 16. 08. 2017 Pronájem pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice - stavební práce, výstavba chodníku
32 1037 16. 08. 2017 Žádost o pronájem bytu - preferovaná profese
32 1038 16. 08. 2017 Služební cesta do partnerského města Arad (Rumunsko) ve dnech 21. - 24. 8. 2017
32 1039 16. 08. 2017 Dohoda o využití pozemku č. 7 v k. ú. Smíchov - Park Portheimka
32 1040 16. 08. 2017 Revokace schválených spolupořadatelství MČ Praha 5 v oblasti kultury - změna finančního krytí.
32 1041 16. 08. 2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5
32 1042 16. 08. 2017 Výpověď smlouvy o poskytování tiskových služeb uzavřené dne 18.7.2016 a souvisejících dílčích smluv
32 1043 16. 08. 2017 Zubatého 330/10 - výměna oken a oprava fasády vč. restaurátorských prací v domě s pečovatelskou službou: návrh na schválení změny ceny díla
32 1044 16. 08. 2017 "Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy při ulici Nad Mrázovkou"
32 1045 16. 08. 2017 Pronájem nebytové jednotky v nemovitosti Stroupežnického 2327/28, Praha 5 - Smíchov
32 1046 16. 08. 2017 Žádost o souhlas s podnájmem nebytového prostoru - Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov
32 1047 16. 08. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0159/0/OKI/2016 na doplnění pomníku padlým na Zlíchově
32 1048 16. 08. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 a radního JUDr. Petra Lachnita nad 1. ročníkem benefičního odpoledne s názvem „Loučení s létem u Černého kohouta" pořádané dne 17. září 2017.
32 1049 16. 08. 2017 Záměr konání akce "World economic forum" - téma "Smart region, smart city" v termínu 3. 10. 2017 v hotelu NH Prague City
32 1050 16. 08. 2017 Podání žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí - II. etapa zateplení mateřských škol
32 1051 16. 08. 2017 Finanční příspěvek pro o.p.s. Hornomlýnská na charitativní turnaj v plážovém volejbale „Beach Help Cup“
32 1052 16. 08. 2017 ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, Grafická 13/1060 - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi HMP, zastoupenou Technickou správou komunikací a MČ Praha 5
32 1053 16. 08. 2017 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 164.400,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
32 1054 16. 08. 2017 Smlouvy o nájmu prostor za účelem zřízení volebních místností pro okrskové komise Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20.10.2017 – 21.10.2017.
32 1055 16. 08. 2017 Ukončení přípravy žádosti o dotaci na projekt Komunitní zahrada Hlubočepy
32 1056 16. 08. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
32 1057 16. 08. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření částí pozemků parc. č. 4915/1 a 5019/13, k.ú. Smíchov
32 1058 16. 08. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)"
32 1059 16. 08. 2017 Objednávka na přesun 11 ks květníků z ulice Nádražní a Strakonické na Lihovar a po skončení prací vrácení zpět na původní místo z důvodu obnovy kVN OPTO kabelů PRE distribuce, a.s.
32 1060 16. 08. 2017 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
32 1061 16. 08. 2017 Žádost o změnu jména nájemce
32 1062 16. 08. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
32 1063 16. 08. 2017 Jmenování vedoucí Odboru Stavební úřad
32 1064 16. 08. 2017 Smlouva o dodávce vody se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
32 1065 16. 08. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"
32 1066 16. 08. 2017 "Viladomy NA FARKÁNĚ I - viladům B1 a B2"
32 1067 16. 08. 2017 Udělení záštity RNDr. Radomíra Palovského, CSc., radního MČ Praha 5 nad setkáním základních a středních škol se sídlem v Praze 5, zaměřeným na oblast IT
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů