Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
20 634 18. 05. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 16/516/2016, ze dne 20. 04. 2016 - Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5 na zajištění servisu 19 mobilních toalet na dětská hřiště a sportoviště
20 635 18. 05. 2016 Žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na realizaci projektu hřiště STREET WORKOUT sídliště Hlubočepy
20 636 18. 05. 2016 Novela jednacího řádu Rady městské části Praha 5 s účinností od 19. 5. 2016
20 637 18. 05. 2016 Projekt sanace na pozemku 1497, k. ú. Košíře - dokončení projektové dokumentace
20 638 18. 05. 2016 Projekt sanace na pozemku 386/5, k. ú. Motol - dokončení projektové dokumentace
20 639 18. 05. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1876 o výměře cca 4 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění včelstev
20 640 18. 05. 2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a nájmu pozemku k tíži pozemků parc. č. 3110/4 a parc. č. 3110/20, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost PREdistribuce, a. s.
20 641 18. 05. 2016 Revokace usnesení 12/327/2016 ze dne 16. 3. 2016 - Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy č. p. 2994, která je vystavěna na pozemcích parc. č. 282/2 a 292/3, k. ú. Smíchov
20 642 18. 05. 2016 Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu k odprodeji spoluvlastnických podílů – id. 2/3 pozemku parc. č. 4540 a id. 2/3 pozemku parc. č. 4541 vše v k. ú. Smíchov za cenu ve výši 976.190 Kč
20 643 18. 05. 2016 Smlouva o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím
20 644 18. 05. 2016 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, nájemce objektu Prokopské údolí 6/748 - navýšení účelně vynaložených nákladů na provedení rekonstrukčních prací v objektu
20 645 18. 05. 2016 Žádost o snížení nájmu za pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
20 646 18. 05. 2016 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 515/2, k. ú. Hlubočepy pod budovou a 515/1, k. ú. Hlubočepy jako přístupovou cestu
20 647 18. 05. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Zpracování expertního posouzení ve věci jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr smlouvy o dílo na rekonstrukci sportovního areálu"
20 648 18. 05. 2016 Změna složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
20 649 18. 05. 2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 554, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost Jablonec Property Holdings a. s.
20 650 18. 05. 2016 Přehled rozpočtových opatření
20 651 18. 05. 2016 Dotační programy v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016 - jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování dotační komise
20 652 18. 05. 2016 Jmenování výběrové komise pro výběr ředitele/ky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o., Praha 5
20 653 18. 05. 2016 Návrh odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Kulturní centrum Prahy 5 za období od září 2015 do února 2016
20 654 18. 05. 2016 Plán kontrolních výkonů pro rok 2016
20 655 18. 05. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
20 656 18. 05. 2016 Záměr na přípravu koncepce řešení mobilních a fixních hlasových služeb
20 657 18. 05. 2016 Pověření vedoucího Kanceláře městské části ke schvalování přidělování vozidel včetně CCS karet, členům Rady MČ Praha 5
20 658 18. 05. 2016 Návrh na úpravu jedné třídy mateřské školy pro 2 až 3 leté děti v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - odloučené pracoviště Renoirova, se zahájením provozu od 1. 9. 2016
20 659 18. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce č. p. 886/4 ul. Záhorského – jesle (dětská skupina)/mateřská škola, kulturní a volnočasové centrum"
20 660 18. 05. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad koncertem významné americké varhanice, Gail Archer, v rámci festivalu Americké jaro
20 661 18. 05. 2016 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prostory sloužící podnikání v domě č. p. 1047, Na Skalce 1 (Bieblova 6), k. ú. Smíchov - specifikace prostor
20 662 18. 05. 2016 Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov, výpověď části komunikace - 4 parkovací stání, Pražská informační služba a ČSOB, a. s.
20 663 18. 05. 2016 Uzavření Dodatku č. 11 k NS ze dne 20. 1. 1998, ve znění pozdějších dodatků - valorizace nájemného pro rok 2016, se společností Česká spořitelna a. s., nájemce části budovy Štefánikova 247/17, Praha 5
20 664 18. 05. 2016 Záměr pronájmu Dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží
20 665 18. 05. 2016 Revokace usnesení č. 16/502/2016 - Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Talent Prahy 5 (2016 - 2019)"
20 666 18. 05. 2016 Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ve výši 15.000 Kč
20 667 18. 05. 2016 Dar pro Mgr. Terezii Límanovou na tisk katalogu k výstavě "Pěšky k Andělu"
20 668 18. 05. 2016 Smlouva o zakoupení barokního harmonia pro historickou expozici v letohrádku Portheimka
20 669 18. 05. 2016 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 16/503/2016 ze dne 20. 4. 2016 - projekt a výstava "Pocta Bořkovi..život a dílo"
20 670 18. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, JUDr. Petra Lachnita, člena rady a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Santoška cup"
20 671 18. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Dark Trophy"
20 672 18. 05. 2016 Realizace projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016
20 673 18. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Energetická certifikace budov"
20 674 18. 05. 2016 Roční zpráva o stížnostech za rok 2015
20 675 18. 05. 2016 Statut Komise sociální a zdravotní
20 676 18. 05. 2016 Záměr na přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Pojištění městské části Praha 5"
20 677 18. 05. 2016 Organizační změna struktury Úřadu městské části Praha 5 s účinností 18. 05. 2016
20 678 18. 05. 2016 Změna územního plánu hl. m. Prahy Z 2772/00
20 679 18. 05. 2016 Novostavba dvou činžovních vil Turbova, DUR
20 680 18. 05. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů