Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 260 09. 03. 2016 Zpráva o činnosti bytové komise RMČ za II. pololetí 2015
11 261 09. 03. 2016 Zpráva o průběhu služební cesty do partnerského města Újbuda, Maďarsko ve dnech 10. - 12. 11. 2015
11 262 09. 03. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
11 263 09. 03. 2016 Odkoupení mobilního oplocení pro skládku Praha 5 - Motol
11 264 09. 03. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 1. do 31. 1. 2016 a od 1. 2. do 15. 2. 2016
11 265 09. 03. 2016 Žádost o pronájem části krytu CO v budově Pod Žvahovem 463, Praha 5 - hudební skupině "Second Chance"
11 266 09. 03. 2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla na adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5, pro společnost SQW s. r. o.
11 267 09. 03. 2016 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - T-Mobile Czech Republic a. s., - uzavření Dodatku č. 1 v návaznosti na uzavření Mandátní smlouvy o správě nemovitostí se společností AUSTIS správa s. r. o.
11 268 09. 03. 2016 Žádost o převod nájmu - nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
11 269 09. 03. 2016 Žádost o souhlas nově vznikající společnosti MUDr. Galliová Dent s. r. o. s umístěním sídla na adrese Krškova 807/21, Praha 5
11 270 09. 03. 2016 Změna názvu společnosti MUDr. Sojáková a MUDr. Lacková s. r. o., nájemce nebytových prostor umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
11 271 09. 03. 2016 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 7.10.2015 - Občanské sdružení Alternativa II., nájemce krytu CO v budově Hlubočepská 281/31a, Praha 5
11 272 09. 03. 2016 Pronájem pozemků parc. č. 1487/2, k. ú. Smíchov pod garáží v osobním vlastnictví a část parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov, jako přístupovou cestu
11 273 09. 03. 2016 Finanční dar ve výši 5.000 Kč rodičům prvního narozeného dítěte v Praze 5 v roce 2016, s trvalým pobytem na území MČ Praha 5
11 274 09. 03. 2016 Objednávka zlatých přívěsků na akci "Vítání občánků - 2016"
11 275 09. 03. 2016 Dohoda o provedení stavebních úprav
11 276 09. 03. 2016 Zpráva o peticích vyřizovaných Kanceláří městské části v roce 2015
11 277 09. 03. 2016 Vyúčtování dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015
11 278 09. 03. 2016 Stavba č.0012 "Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0005 - Výtoň, Podolí, Smíchov, část 21 Výtoň, Podolí, Smíchov
11 279 09. 03. 2016 Návrh Komise na otevírání obálek a Komise na posuzování dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016 a dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2016
11 280 09. 03. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi neziskovou organizací "Dům dětí a mládeže Praha 5" a městskou částí Praha 5
11 281 09. 03. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0033/0/OMI/15 na provedení dodatečných stavebních prací na akci: Buďánka - záchrana a konzervace domů
11 282 09. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dětské hřiště, Dětský ostrov – obnova a rozšíření"
11 283 09. 03. 2016 Žádost o pronájem obecního bytu
11 284 09. 03. 2016 Informační cesta zástupců základních škol MČ Praha 5 s neziskovou organizací JEKA do oblasti Schladming - Dachstein
11 285 09. 03. 2016 Vyúčtování finančních příspěvků za rok 2015 určených na podporu organizované sportovní činnosti mládeže
11 286 09. 03. 2016 Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu Úřadu městské části Praha 5 v roce 2016
11 287 09. 03. 2016 Vyúčtování dotací v oblasti obnovy a zachování nemovitých kulturních památek za rok 2015
11 288 09. 03. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
11 289 09. 03. 2016 Vyúčtování dotací v oblasti kultury za rok 2015
11 290 09. 03. 2016 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 10. 3. 2016
11 291 09. 03. 2016 Smlouva o spolupořadatelství a záštita pro 23. ročník mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST
11 292 09. 03. 2016 Přehled úspor Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. za období říjen 2015 až leden 2016
11 293 09. 03. 2016 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., v průběhu letních prázdnin 2016
11 294 09. 03. 2016 Záštita Bc.Tatiany Konrádové, radní, nad konferencí "Férové platy, férové penze" pořádanou organizací Otevřená společnost, o. p. s. v NH Hotel dne 23. 3. 2016 a poskytnutí finančního příspěvku
11 295 09. 03. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
11 296 09. 03. 2016 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
11 297 09. 03. 2016 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
11 298 09. 03. 2016 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
11 299 09. 03. 2016 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky"
11 300 09. 03. 2016 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 zákona 89/2012 Sb.
11 301 09. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Administrace veřejných zakázek a poradenství pro ÚMČ Praha 5"
11 302 09. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup licencí pro městskou část Praha 5"
11 303 09. 03. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 8/233/2016 ze dne 23. 2. 2016
11 304 09. 03. 2016 Žádost nájemce garáže umístěné v domě Na Skalce 765/17, k. ú. Smíchov o ukončení nájmu dohodou
11 305 09. 03. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad II. ročníkem Ratolest Festu a spolupořadatelství MČ Praha 5
11 306 09. 03. 2016 Účast zastupitelů na konferenci reSITE 2016: Města a migrace
11 307 09. 03. 2016 Objednávky Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
11 308 09. 03. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní"
11 309 09. 03. 2016 Záštita Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty, nad projektem Tvoje Šance v roce 2016, který organizuje Drop In, o. p. s.
11 310 09. 03. 2016 Finanční příspěvek Armádě spásy, z. s. na vydávání teplé stravy lidem bez přístřeší
11 311 09. 03. 2016 Pronájem pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře - stavební zábor
11 312 09. 03. 2016 Vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě Rozhodnutí ze dne 24. 2. 2016
11 313 09. 03. 2016 Realizace dílčích bezpečnostních opatření fyzické ochrany, pro budovu úřadu MČ Štefánikova 13,15 Praha 5, včetně následných finančních nákladů
11 314 09. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dílčí oprava a revitalizace dětského hřiště v ulici Nepomucká na pozemku parc.č.2/2 v k.ú. Košíře"
11 315 09. 03. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská"
11 316 09. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov, zajištění přípravných podkladů pro zadání architektonické studie a projektové dokumentace"
11 317 09. 03. 2016 Ideová soutěž na vypracování urb. arch. studie "Na pláni" a jmenování hodnotící komise
11 318 09. 03. 2016 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo č. 0022/0/OMI/2015 v rámci JŘBU na realizaci veřejné zakázky s názvem "Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
11 319 09. 03. 2016 Zajištění bezplatné tel. linky pro občany
11 320 09. 03. 2016 Výpověď Rámcové smlouvy o dílo mezi MČ Praha 5 a společností Atelier A4 s. r. o
11 321 09. 03. 2016 Záštita Bc. Tatiany Konrádové, radní, nad akcí „Láska a park zvítězí nad drogami a nenávisti“ v rámci projektu Active Citizens, kterou pořádá organizace Člověk v tísni, o. p. s. v sadech Na Skalce dne 25. 3. 2016 a poskytnutí finančního příspěvku
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů