Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
17 480 21. 04. 2015 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
17 481 21. 04. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření Smlouvy o nájmu NP ze dne 6. 8. 1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Jiřím Koťátkem, o MDDr. Adama Koťátka jako druhého nájemce
17 482 21. 04. 2015 Žádost o převod nájemního vztahu - prostory sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 292/38, Praha 5
17 483 21. 04. 2015 "Rekonstrukce objektu Holečkova 19, Praha 5"
17 484 21. 04. 2015 Pověření k výkonu funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
17 485 21. 04. 2015 Dohled na památkově chráněné usedlosti - Skalka, Cibulka, Turbová, Lihovar Zlíchov a Horův mlýn
17 486 21. 04. 2015 Zpráva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. o poskytování domácí ošetřovatelské péče
17 487 21. 04. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
17 488 21. 04. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 7/204/2015 k veřejné zakázce: Administrace veřejných zakázek pro veřejného zadavatele městská část Praha 5
17 489 21. 04. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
17 490 21. 04. 2015 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
17 491 21. 04. 2015 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 35/1116/2014 a revokaci části usnesení RMČ č. 35/1116/2014 ze dne 14. 7. 2014, zrušení části usnesení RMČ č. 45/1675/2014 ze dne 7. 10. 2014 a zrušení usnesení RMČ č. 48/1815/2014 ze dne 30. 10. 2014
17 492 21. 04. 2015 Schválení výzvy správní společnosti Centra a. s. k úhradě smluvní pokuty za opakovaná a vícečetná porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku
17 493 21. 04. 2015 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1795/1, k. ú. Hlubočepy - K&S DIESEL ČERPADLA s. r. o.
17 494 21. 04. 2015 Opakovaná žádost o zřízení společného nájmu bytu
17 495 21. 04. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
17 496 21. 04. 2015 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1712/8 o výměře cca 21 m2 a části pozemku parc. č. 1345/56 o výměře cca 113 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 497 21. 04. 2015 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4 o výměře cca 20 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 498 21. 04. 2015 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3352 o výměře 2273 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 499 21. 04. 2015 Pozemek pod garáží a přístupová cesta parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov - pronájem novému vlastníkovi garáže
17 500 21. 04. 2015 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1344/9 o výměře 1057 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 501 21. 04. 2015 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 202 o výměře cca 400 m2 v k. ú Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 502 21. 04. 2015 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
17 503 21. 04. 2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/4, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
17 504 21. 04. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 482/2, k. ú. Motol ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "BH4C_A_P5MTL_OK"
17 505 21. 04. 2015 Pozemek parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice - schválení dodatku č. 1 nájemní smlouvy a dodatku č. 1 dohody o uskladnění květníků - zúžení předmětu nájmu společnosti Centrum bezpečnosti o. p. s.
17 506 21. 04. 2015 Návrh na revokaci částí usnesení Rady MČ Praha 5
17 507 21. 04. 2015 Návrh na poskytnutí slev z nájemného
17 508 21. 04. 2015 Výpověď mandátní smlouvy č. 12/0/OSS/10 o zajištění výkonu vybraných činností v oblasti BOZP a PO a smlouvy č. 31/0/OSS/09 o poskytování služeb - havarijní služba a údržba
17 509 21. 04. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
17 510 21. 04. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
17 511 21. 04. 2015 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
17 512 21. 04. 2015 Dětský den Khamororo v rámci festivalu Khamoro 2015 v parku Portheimka
17 513 21. 04. 2015 Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov s intenzivní výukou plavání
17 514 21. 04. 2015 Pronájem části fasády nemovitosti č. p. 442, Plzeňská 209, Praha 5 k umístění reklamních štítů nad prostorem sloužícím podnikání
17 515 21. 04. 2015 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. R. Klímy nad šachovými turnaji "Smíchovský soudek", "Turnaj generací", "O vánočního kapra"
17 516 21. 04. 2015 Objednávky Odboru kancelář městské části ÚMČ Praha 5
17 517 21. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Mechatronický bezpečnostní zámkový systém
17 518 21. 04. 2015 Objednávky znaleckých posudků Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
17 519 21. 04. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - výsadba letničkových záhonů na nám. 14. října, Arbesově náměstí, v Husových sadech
17 520 21. 04. 2015 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 14/409/2015 ze dne 31. 3. 2015 - Záštita MUDr. Radka Klímy a Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty nad akcí MDA RIDE, o. s. konané dne 20. 6. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
17 521 21. 04. 2015 Zpráva o činnosti pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
17 522 21. 04. 2015 Záštita Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty nad VI. ročníkem Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2015 a XI. ročníkem Mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů 2015 pořádné HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
17 523 21. 04. 2015 Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 ve výši 180,0 tis. Kč na varný kotel
17 524 21. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti nakládání s movitým i nemovitým majetkem MČ Praha 5
17 525 21. 04. 2015 Záměr využívání elektronické tržitě GEMIN pro Úřad MČ Praha 5 Doporučení Komise IT v oblasti IT služeb outsourcovaných spol. Dator3 - Services a spol. Xanadu, a.s.
17 526 21. 04. 2015 Neinvestiční finanční příspěvek KK Poštovka na koncert z díla Antonína Dvořáka (Mše D dur) v provedení souboru Bach-Collegium Praha
17 527 21. 04. 2015 Nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 5
17 528 21. 04. 2015 Zajištění pietních věnců a kytic pro oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války
17 529 21. 04. 2015 Výjezdní zasedání Rady městské části Praha 5 v termínu 23. 4. - 24. 4. 2015, které se uskuteční v prostorách resortu Darovanského dvora v Břasech
17 530 21. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výroba propagačních a informačních materiálů pro městskou část Praha 5
17 531 21. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytování právních služeb a právních poradenství v oblasti správy a vymáhání pohledávek a dalších souvisejících nároků městské části Praha 5
17 532 21. 04. 2015 Přehled rozpočtových opatření
17 533 21. 04. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 3. do 15. 3. 2015
17 534 21. 04. 2015 Zpráva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. o poskytovaných službách v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 za rok 2014
17 535 21. 04. 2015 Dopis s vyjádřením v připomínkovém řízení k Návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, týkající se loterií
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů