Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
6 2034 16. 12. 2014 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
6 2035 16. 12. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
6 2036 16. 12. 2014 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
6 2037 16. 12. 2014 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
6 2038 16. 12. 2014 Smlouva o vytvoření a užití díla - zajištění fotodokumentace pro ÚMČ Praha 5 v roce 2015.
6 2039 16. 12. 2014 Dopis Radě hlavního města Prahy
6 2040 16. 12. 2014 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2014 o účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu hl. m. Prahy
6 2041 16. 12. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0046/0/OIN/14 uzavřené dne 9. 10. 2014 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská"
6 2042 16. 12. 2014 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v domě Plzeňská 195/92, Praha 5
6 2043 16. 12. 2014 Záměr pronájmu volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů K Vodojemu na pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov
6 2044 16. 12. 2014 Zrušení usnesení č. 33/1015/2014 ze 17. 6. 2014, nový záměr pronájmu volných prostor Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 pro KDU-ČSL a "138. skautský oddíl"
6 2045 16. 12. 2014 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1301/24, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ Praha 5
6 2046 16. 12. 2014 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře - společnosti Central Group, a. s.
6 2047 16. 12. 2014 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 19/2, a 90, k. ú. Smíchov Agentuře ProVás, s. r. o.
6 2048 16. 12. 2014 Projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Kurandové - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací č. 017/0/OSS/14
6 2049 16. 12. 2014 Projekt Revitalizace historického parku Sady Na Skalce - vypsání VŘ na dodavatele stavebních prací
6 2050 16. 12. 2014 Objednávky odboru investic Úřadu MČ Praha 5
6 2051 16. 12. 2014 Výzva společnosti Čermák a. s., IČ 471 15 815, správci domu Radlická 2000/3, včetně tzv. přístavby s vchodem z ulice Ostrovského 11/16, Praha 5
6 2052 16. 12. 2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
6 2053 16. 12. 2014 Dodatek č. 1 na úpravu termínu sml. o dílo č. 0015/0/OMA/14, ze dne 30.10. 2014 na ,,Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
6 2054 16. 12. 2014 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5 - oddělení veřejných zakázek
6 2055 16. 12. 2014 Kurz pro nové zastupitele MČ Praha 5
6 2056 16. 12. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
6 2057 16. 12. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
6 2058 16. 12. 2014 Zpráva OMA o probíhajícím právním a provozně-ekonomickém auditu v Aquacentru Barrandov
6 2059 16. 12. 2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3799/1, k. ú. Smíchov svěřená správa MČ Praha 5
6 2060 16. 12. 2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
6 2061 16. 12. 2014 Organizační a finanční zajištění výstavy Velmoc knižní grafiky – „Kamil Lhoták – a ti druzí…“ v Galerii Portheimka
6 2062 16. 12. 2014 Výstava v malé galerii ÚMČ Praha 5 v měsíci lednu 2015 věnovaná kurzům řezbářství Magmé.
6 2063 16. 12. 2014 Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě práv a povinností č. 11/0/ZOMA/13 mezi MČ Praha 5 a Půdní byty Smíchov, družstvo
6 2064 16. 12. 2014 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
6 2065 16. 12. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství ˇUřadu MČ Praha 5 - oprava podzemního kontejneru na tříděný opad na náměstí 14. října
6 2066 16. 12. 2014 Změny platových výměrů ředitelů základních škol a mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 5
6 2067 16. 12. 2014 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0032/0/OSP/14 mezi městskou částí Praha 5 a společností HSVO, s. r. o. o úpravě rozsahu a ceny zhotovení díla "Oprava schodiště v parku Santoška".
6 2068 16. 12. 2014 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
6 2069 16. 12. 2014 Nové znění Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřizovaných MČ Praha 5
6 2070 16. 12. 2014 Přehled rozpočtových opatření
6 2071 16. 12. 2014 Zahájení provozu odloučeného pracoviště stávající základní školy zřizované MČ Praha 5 v budově Pod Žvahovem 463 k provozování prvého stupně ZŠ od 1. 9. 2015
6 2072 16. 12. 2014 Smlouva o podnájmu části nemovitosti na podnájem 6 parkovacích stání v ulici Stroupežnického před Obřadní síní pro potřeby parkování účastníků slavnostních obřadů v obřadní síní MČ Praha 5
6 2073 16. 12. 2014 Realizace projektu s možností zapojení a podpory městské části Praha 5 v oblasti výkonu veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a společensky prospěšných prací
6 2074 16. 12. 2014 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
6 2075 16. 12. 2014 Návrh na financování vratky poměrné části dotace na bydlení azylantů
6 2076 16. 12. 2014 Návrh zadání celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy - 1. část týkající se území MČ Praha 5
6 2077 16. 12. 2014 Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov
6 2078 16. 12. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní hospodářské činnosti v roce 2014
6 2079 16. 12. 2014 Darování sedačkového zvedáku GK HEKTOR Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů