Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Rady občanům - životní situace a dotazy šipka doprava Jak si zařídím (řešení životních situací)

 
 
 

Jak si zařídím (řešení životních situací)

Odbor dopravy Aktualizováno
Připojení sjezdu ke komunikaci 9.1.2017
Stanovení dopravního značení 9.1.2017
Vyjádření ke studiím, projektům, apod. 9.1.2017
Zvláštní užívání komunikací 9.1.2017
Odbor ekonomický Aktualizováno
Místní poplatek z ubytovací kapacity 4.1.2016
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4.1.2016
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 18.4.2016
Místní poplatek ze psů 4.1.2016
Ohlašovaná hazardní hra - tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč 22.2.2017
Ohlašovaná hazardní hra - turnaje malého rozsahu 22.2.2017
Posečkání úhrady místních poplatků a pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, nebo rozložení jejich úhrad na splátky 4.1.2016
Veřejné sbírky - zapečeťování, otevírání a přepočítávání pokladniček 4.1.2016
Odbor KTA- oddělení kontroly a vnitřního auditu Aktualizováno
Stížnost 1.9.2010
Odbor matrik a státního občanství Aktualizováno
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb. 31.8.2016
Nahlížení do matričních knih 31.8.2016
Osvědčení o státním občanství České republiky 31.8.2016
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou 30.8.2016
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 31.8.2016
Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob, z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění konverze dokumentů ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů 11.4.2017
Úmrtí 31.8.2016
Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti 31.8.2016
Uzavření manželství 31.8.2016
Vydávání doslovných výpisů z matričních knih 31.8.2016
Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů 31.8.2016
Vystavení rodného listu narozeného dítěte 31.8.2016
Změna jména a příjmení 31.8.2016
Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině 31.8.2016
Odbor ochrany životního prostředí Aktualizováno
Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21.8.2014
Kácení dřevin rostoucích mimo les 21.8.2014
Nakládání s nebezpečným odpadem 21.8.2014
Péče o ochranu zvířat proti týrání 21.8.2014
Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů 21.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 21.8.2014
Poplatek za malý zdroj znečištění ovzduší 21.8.2014
Poskytování informací o stavu životního prostředí 21.8.2014
Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR 21.8.2014
Provozování zařízení k nakládání s odpady 21.8.2014
Rybářský lístek 21.8.2014
Udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady 21.8.2014
Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu 21.8.2014
Vyjádření v rámci územního a stavebního řízení 21.8.2014
Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 21.8.2014
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Aktualizováno
Cestování do zahraničí - cestovní pas 22.3.2017
Evidence obyvatel 1.9.2016
Jak postupovat v případě nalezené věci 1.9.2016
Nahlížení do sbírky zákonů a sbírky mezinárodních smluv 1.9.2016
Občanské průkazy 1.9.2016
Přestupkové řízení 1.9.2016
Trvalé pobyty 1.9.2016
Zrušení trvalého pobytu 1.9.2016
ŽÚ - Důchodové pojištění OSVČ 1.9.2016
ŽÚ - Jak získat živnostenské oprávnění 1.9.2016
ŽÚ - Nadměrný hluk nebo vibrace v provozovně 1.9.2016
ŽÚ - Nahlášení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (pro žádost o koncesi) 1.9.2016
ŽÚ - Nemocenské pojištění OSVČ 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - řemeslná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - řemeslná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - vázaná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - vázaná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - volná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - volná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - koncese) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - koncese) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 1.9.2016
Vytisknout

Dne 25. 4. 2017 budete moci od 13:00 na stránkách Prahy 5 shlédnout online přenos ze zasedání zastupitelstva.
 
Napiště starostovi Dopravní omezení a uzavírky Rozpočet Rozpočty příspěvkových organizací Klikací rozpočet Praha 5 Participativni rozpočet Otevřená data Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů Právní poradna