Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Rady občanům - životní situace a dotazy šipka doprava Jak si zařídím (řešení životních situací)

 
 
 

Jak si zařídím (řešení životních situací)

Odbor dopravy Aktualizováno
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami 9.1.2017
Připojení sjezdu ke komunikaci 9.1.2017
Stanovení dopravního značení 9.1.2017
Vyjádření ke studiím, projektům, apod. 9.1.2017
Zvláštní užívání komunikací 9.1.2017
Odbor ekonomický Aktualizováno
Místní poplatek z ubytovací kapacity 4.1.2016
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4.1.2016
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 18.4.2016
Místní poplatek ze psů 4.1.2016
Ohlašovaná hazardní hra - tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč 22.2.2017
Ohlašovaná hazardní hra - turnaje malého rozsahu 22.2.2017
Posečkání úhrady místních poplatků a pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, nebo rozložení jejich úhrad na splátky 4.1.2016
Veřejné sbírky - zapečeťování, otevírání a přepočítávání pokladniček 4.1.2016
Odbor KTA- oddělení kontroly a vnitřního auditu Aktualizováno
Stížnost 1.9.2010
Odbor matrik a státního občanství Aktualizováno
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky 2.9.2016
Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb. 31.8.2016
Nahlížení do matričních knih 31.8.2016
Osvědčení o státním občanství České republiky 31.8.2016
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou 30.8.2016
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 31.8.2016
Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob, z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, provádění konverze dokumentů ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů 30.8.2016
Úmrtí 31.8.2016
Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti 31.8.2016
Uzavření manželství 31.8.2016
Vydávání doslovných výpisů z matričních knih 31.8.2016
Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů 31.8.2016
Vystavení rodného listu narozeného dítěte 31.8.2016
Změna jména a příjmení 31.8.2016
Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině 31.8.2016
Odbor ochrany životního prostředí Aktualizováno
Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21.8.2014
Kácení dřevin rostoucích mimo les 21.8.2014
Nakládání s nebezpečným odpadem 21.8.2014
Péče o ochranu zvířat proti týrání 21.8.2014
Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů 21.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 21.8.2014
Poplatek za malý zdroj znečištění ovzduší 21.8.2014
Poskytování informací o stavu životního prostředí 21.8.2014
Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR 21.8.2014
Provozování zařízení k nakládání s odpady 21.8.2014
Rybářský lístek 21.8.2014
Udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady 21.8.2014
Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu 21.8.2014
Vyjádření v rámci územního a stavebního řízení 21.8.2014
Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 21.8.2014
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Aktualizováno
Cestování do zahraničí - cestovní pas 22.3.2017
Evidence obyvatel 1.9.2016
Jak postupovat v případě nalezené věci 1.9.2016
Nahlížení do sbírky zákonů a sbírky mezinárodních smluv 1.9.2016
Občanské průkazy 1.9.2016
Přestupkové řízení 1.9.2016
Trvalé pobyty 1.9.2016
Zrušení trvalého pobytu 1.9.2016
ŽÚ - Důchodové pojištění OSVČ 1.9.2016
ŽÚ - Jak získat živnostenské oprávnění 1.9.2016
ŽÚ - Nadměrný hluk nebo vibrace v provozovně 1.9.2016
ŽÚ - Nahlášení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (pro žádost o koncesi) 1.9.2016
ŽÚ - Nemocenské pojištění OSVČ 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - řemeslná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - řemeslná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - vázaná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - vázaná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - volná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - volná) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO - koncese) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO - koncese) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 1.9.2016
ŽÚ - Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 1.9.2016
Vytisknout