Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Ing. Eva Havránková , vedoucí oddělení

Telefon: 257000255
E-mail: eva.havrankova@praha5.cz

nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22-   Údržba veřejné zeleně, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.


Podle Statutu hl. m. Prahy vykonává agendu v přenesené působnosti podle zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek.


Na úseku ochrany přírody a krajiny:

-   povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu,
-   vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení,
-   vede přehled veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty za přestupky a jiné správní delikty a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření k nápravě.


Na úseku ochrany ovzduší:

-   vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
-   ukládá provozovateli provést opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem,
-   ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona,
-   projednává přestupky a správní delikty,
-   provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona,
-   zpřístupňuje informace veřejnosti.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska. 


Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):

-   uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha,
-   vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF,
-   ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do 1 ha,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.


Na úseku ochrany lesů:

-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.


Na úseku ochrany rostlinstva a živočišstva (veterinární a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání, rybářství a myslivost):

-   povoluje svody a veřejná vystoupení zvířat,
-   projednává podněty týkající se týrání zvířat,
-   přijímá oznámení o výskytu nákazy,
-   podílí se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy,
-   projednává přestupky a jiné správní delikty a přijímá oznámení v rámci svých kompetencí v oblasti rostlinolékařské péče,
-   vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.


Některé z těchto výše uvedených kompetencí se vztahují i na území MČ Praha-Slivenec.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Eva Havránková vedoucí oddělení eva.havrankova@praha5.cz 257000255
Ing. Ivana Křehlíková referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny) ivana.krehlikova@praha5.cz 257000115
Ing. Petra Vovsová,, DiS. referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat) petra.vovsova@praha5.cz 257000212
Ing. Nikola Bruská referent (ochrana ovzduší) nikola.bruska@praha5.cz 257000264
Ing. Michaela Genčiová referent michaela.genciova@praha5.cz 257000167
Vytisknout