Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor územního rozvoje

Ing. arch. Jan Kábrt , vedoucí odboru

Fax: 257000973
E-mail: jan.kabrt@praha5.cz

Štefánikova 13 - 15; Praha 5; 15022

PŮSOBNOST (NÁPLŇ ČINNOSTI) ODBORU

Odbor vykonává agendu v samostatné působnosti.

1. Posuzuje a vyhodnocuje územně plánovací podklady (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) a jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu hl. m. Prahy, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli. Zabezpečuje projednání ÚPP a ÚPD v jednotlivých orgánech Městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5) a připravuje stanoviska pro rozhodování samosprávy (vyjádření příslušných odborů, projednání ve výborech, v komisích, v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5).

2. Eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje hl.m. Prahy a MČ Praha 5.

3. Spolupracuje s Odborem územního plánu (MHMP OÚP) jako pořizovatelem a Útvarem rozvoje hl.m. Praha (URM) jako zpracovatelem ÚPD a ÚPP a dalšími odbory MHMP.

4. Spolupracuje na projednávání a přípravě právních předpisů na úseku územního plánování a územního rozvoje.

5. Zastupuje MČ Praha 5 na jednáních a řízeních ve věcech územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací.

6. Zajišťuje agendu podání podnětů na změny a úpravy územního plánu pro území MČ Praha 5 a jejich vyhodnocení a projednání v orgánech MČ Praha 5.

7. Konzultuje a vyjadřuje se k záměrům, návrhům, studiím a projektové dokumentaci staveb k územnímu řízení a k využití území a pozemků z hlediska územního plánu.

8. Příprava návrhů stanovisek k souladu záměrů a staveb s územně plánovací dokumentací ve smyslu ustanovení přílohy č. 3 písmene H zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

9. Příprava návrhů stanovisek MČ Praha 5 k záměrům, návrhům, studiím a projektové dokumentaci staveb k územnímu řízení (vyjádření příslušných odborů, projednání ve výborech, v komisích, v RMČ a ZMČ Praha 5), koordinuje stavební aktivity s územním plánem a se záměry MČ Praha 5.

10. Zastupuje MČ Praha 5 jako účastníka řízení při územních řízeních.

11. Příprava návrhů stanovisek k pronájmu a prodeji pozemků ve vlastnictví HMP včetně svěřených MČ Praha 5.

12. Sleduje stav území MČ Praha 5 a připravuje podklady pro orgány MČ Praha 5 při stanovení priorit území a koncepce rozvoje MČ Praha 5.

13. Provádí analýzy území a vytipovává rizikové, exponované a jinak významné nebo problémové oblasti a potenciálně rozvojové lokality, navrhuje způsoby řešení stavu, využití území a zabezpečuje zpracování a projednání expertíz, ověřovacích studií, územních studií, zabezpečuje přípravu a pořízení změn územního plánu za městskou část. V součinnosti se samosprávou městské části připravuje podklady pro rozhodování samosprávy ve věcech priority územního řešení a dále předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území.

14. Zabezpečuje chod příslušných komisí Rady MČ Praha 5 (Komise pro územní rozvoj), příp. dalších (např. koordinační komise, výrobní výbory).

15. Zabezpečuje nebo se podílí na prezentaci MČ Praha 5 (formou výstav, besed, v tisku apod.).

16. Poskytuje informace veřejnosti o území, územně plánovacích dokumentacích a územně plánovacích podkladech v rozsahu území MČ Praha 5.

17. Zajišťuje vzájemnou informovanost mezi městskou částí a veřejností.

AKTUALNÍ INFORMACE:

V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) vyplynula pro obce povinnost pořídit nové územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci.

Zastupitelstvo hl.m. Praha schválilo pořízení Územního plánu hl.m.Prahy (dále jen ÚPn) č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007, jehož zpracovatelem bude Útvar rozvoje hl.m.Prahy.

Zpracování ÚPn předchází pořízení a zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), jenž bylo zahájeno na základě usnesení RHMP č.373 ze dne 20.3.2007.
Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl.m. Praha) byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 28. 2. 2008 usnesením č. 14/30.

Novým nástrojem územního plánování jsou dle stavebního zákona Zásady územního rozvoje (ZUR).

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. arch. Jan Kábrt vedoucí odboru jan.kabrt@praha5.cz 257000947
Ing. Miloslav Palavský vedoucí oddělení miloslav.palavsky@praha5.cz 257000805
Mgr. Barbora Dolejší referent barbora.dolejsi@praha5.cz 257000945
Ing. arch. Petr Mareš vedoucí oddělení petr.mares@praha5.cz 257000598
Ing.arch. Dita Lampová referent dita.lampova@praha5.cz 257000846
Ing. Kateřina Vojvodová referent katerina.vojvodova@praha5.cz 257000871
Ing. arch. Petr Brzobohatý referent petr.brzobohaty@praha5.cz 257000840
Bc. Tomáš Majtner referent tomas.majtner@praha5.cz 257000219
Bc. Eva Stoklasová asistentka eva.stoklasova@praha5.cz 257000950
Vytisknout