Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

Ing. Kateřina Knížková , vedoucí oddělení

Telefon: 257000153

14. října 4, Praha 5, 150 22

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (OSP)

Úkolem odboru správy veřejného prostranství je zajišťování správy veřejné zeleně, čistoty a pořádku, dále také parků, dětských hřišť a sportovišť.

Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

 • ukládá pokuty dle § 29 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • likviduje škodlivé organismy včetně plevelů a invazních druhů rostlin dle zák. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
 • spravuje městskou zeleň, parky, dětská hřiště a sportoviště
 • spravuje veřejná prostranství z hlediska čistoty a úklidu,
 • zajišťuje pasporty městské zeleně, dětských hřišť a sportovišť,
 • zajišťuje koordinaci s Magistrátem hl. města Prahy v oblasti velkoobjemových kontejnerů, komunálního odpadu, deratizace, sběrných dvorů apod.,
 • zajišťuje koordinaci s Technickou správou komunikací, městskou a státní policií v oblasti čistoty, porušování veřejného pořádku, apod.,
 • organizuje přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů,
 • v rámci schváleného rozpočtu MČ vykonává údržbu a správu veřejné zeleně dětských hřišť a sportovišť na území MČ v rámci pasportu zeleně,
 • vydává souhlasy k vjezdu na komunikace s instalovaným dopravním značením B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) nebo B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou "mimo vozidel se souhlasem městské části", a to na základě předchozích usnesení RMČ, 
 • vznáší připomínky k nařízení č. 18/2010 sb. hl. m. Prahy ve věci zimní údržby komunikací na území MČ,
 • zajišťování provozu linky PID č. 128 ( dopravní obsluha Žvahova ), zpracování dodatků ke smlouvě o financování provozu linky na příslušný rok.
 • zajišťuje a vykonává činnosti spojené s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících nařízení hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zóny placeného stání),

V rámci přenesené působnosti se jedná o následující činnosti:

 • projednává přestupky proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle § 46 a § 48 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, spáchané porušením:
  o vyhláška č. 8/2008 Sb. hl.m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě),
  o vyhláška č. 5/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech),
  o vyhláška č. 6/2001 Sb..hl.m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • projednává správní delikty podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v případě, že byla poškozena městská zeleň podnikající fyzickou osobou nebo došlo-li k porušení vzhledu obce
 • projednává přestupky dle § 47/1 písmeno h, § 47/1 písmeno d, § 47b/1 písmeno d, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Kateřina Knížková vedoucí oddělení katerina.knizkova@praha5.cz 257000153
Petra Kokošková referent (úklid, VOK, černé skládky, tříděný KO) petra.kokoskova@praha5.cz 257000121
Milan Halada provozář milan.halada@praha5.cz
Pavlína Švarcová referent (zeleň, dětská hřiště) pavlina.svarcova@praha5.cz 257000165
Vytisknout