Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

JUDr. Lešek Wróbel , vedoucí oddělení, pověřen vedením odboru OŽOA

Telefon: 257000457
E-mail: lesek.wrobel@praha5.cz

Štefánikova č. 13-15, 150 22, Praha 5

Číslo kanceláře: 309

Sekretariát  Alena Kováčová

Telefon: 257000457

 

Kontakt na zástupce vedoucího odboru:

Jméno osoby

Název funkčního místa

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Zlatuše Svobodová

Zástupce vedoucího odboru

Vedoucí oddělení registrace

zlatuse.svobodova@praha5.cz

257 000 312

230

 Náměstí 14.října 4, Praha 5

 

Oddělení registrace (agenda živnostenská)

Oddělení registrace vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č.455/1991 Sb.) v souladu se zákonem o živnostenských úřadech (zákon č.570/1991 Sb.). Činnosti vykonávané oddělením registrace jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. 

Konkrétního podnikatele (držitele živnostenského oprávnění) lze vyhledat online v Živnostenském rejstříku (www.rzp.cz)

 

 Kontakt na vedoucího oddělení:

Jméno osoby

Název funkčního místa

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Zlatuše Svobodová

Vedoucí oddělení registrace

zlatuse.svobodova@praha5.cz

257 000 312

230

 Náměstí 14.října 4, Praha 5

Úřední dny:   Pondělí 8,00 - 18,00 hod.

                   Středa  8,00 - 18,00 hod.

Odbavení posledního klienta 10 minut před koncem úřední doby.               

Činnosti:

Registrace fyzických osob a právnických osob

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
  1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  2. přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  3. přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  4. přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
  5. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  6. přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

 

 

Oddělení kontroly (agenda živnostenská)

Kontakt na vedoucího oddělení:

Jméno osoby

Název funkčního místa

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Mgr. Eva Katzerová

Vedoucí oddělení kontroly, pověřena vedením

eva.katzerova@praha5.cz

257 000 190

229

 Náměstí 14.října 4, Praha 5

 Úřední dny:   Pondělí 8,00 - 18,00 hod.

                    Středa  8,00 - 18,00 hod.

Odbavení posledního klienta 10 minut před koncem úřední doby.

Oddělení kontroly zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle § 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese.

Oddělení kontroly dále provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Provádí kontrolu dodržování nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 11/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb.

Oddělení kontroly vede správní řízení o uložení pokuty, o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.

 

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Kontakt na vedoucího oddělení:

Jméno osoby

Název funkčního místa

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Mgr. Antonín Kufa

Vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

antonin.kufa@praha5.cz

257 000 996

035

Štefánikova č. 13-15; 150 22, Praha 5

Úřední hodiny od 17.7.2017:
8.30 - 17.30 hod. - pondělí
8.00 - 12.00 hod. - úterý
8.30 - 17.30 hod. - středa 
8.00 - 12.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 11.00 hod. - pátek

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY od 17.7.2017:
Pondělí a Středa  - výdej pořadových čísel končí 60 minut před koncem úřední doby, odbavení klientů ukončeno v 17.15 hod.
Úterý, Čtvrtek a Pátek - výdej pořadových čísel a odbavení klientů ukončeno 15 min. před koncem úřední doby.

Telefon: výdej hotových dokladů: 257 000 958 (965) občanské průkazy a evidence obyvatel: 257 000 961 (960 a 962), agenda cestovních pasů: 257 000 963 (964, 948 a 940)
Fax: 257000968, 257000967
E-mail: antonin.kufa@praha5.cz

Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty: 
http://www.praha5.cz/cs/sekce/informace-o-moznosti-vyzvednuti-vyhotoveneho-obcanskeho-prukazu-a-cestovniho-dokladu-pred-uplynuti-zakonem-stanovene-30denni-lhuty/ 

Rezervace od 17.7.2017:

Pracoviště agendy evidence obyvatel a osobních údajů současně nabízí klientům možnost objednat se telefonicky až na 60 dnů předem (OP, cestovní doklady).

Telefonické objednávky lze z provoznětechnických důvodů přijímat v úterý a čtvrtek do 11.45 hod., v pátek do 10.45 hod., jinak do 15.00 hod., a to na telefonu 257 000 963 (příp. 257 000 957 nebo 257 000 962).

 

UPOZORNĚNÍ:

 • Objednávka platí pro jednoho klienta (větší počet žadatelů, např. rodič s dítětem, je nutno sdělit předem, jinak bude možné odbavení pouze s pořadovým číslem).
 • Pokud se objednaný klient nedostaví na dohodnutou dobu, rezervace po 5 minutách automaticky propadne.
 • Pokud se objednaný klient nemůže dostavit, zdvořile žádáme o telefonické zrušení rezervace z důvodu uvolnění termínu pro jiného klienta.

Přehled volných termínů naleznete přímo na stránce odboru v Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů v následující tabulce ZDE:

http://www.praha5.cz/cs/organizace/odbory-a-oddeleni/9584-oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu

 

Oddělení přestupků

Kontakt na vedoucího oddělení:

Jméno osoby

Název funkčního místa

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

JUDr. Lešek Wróbel

Vedoucí oddělení přestupků

lesek.wrobel@praha5.cz

257 000 537

127

Štefánikova č. 13-15; 150 22, Praha 5

Úřední dny:   Pondělí 8,00 - 18,00 hod.

                   Středa  8,00 - 18,00 hod.

 

Projednává přestupky fyzických a právnických osob a to přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dále projednává přestupky stanovené v Organizačním řádu Úřadu městské části a podání občanů.

Zajišťuje výpisy z rejstříků přestupků pro orgány činné v trestním řízení, státní orgány a       občany.

Předepisuje pokuty pro ekonomický odbor ÚMČ Praha 5 a archivuje jednotlivé přestupky v souladu s instrukcí MV ČR a skartačním řádem.

 

************************************************************************************

      ODKAZY S PŘÍLOHAMI:

Jméno Funkce E-mail Telefon
JUDr. Lešek Wróbel vedoucí oddělení, pověřen vedením odboru OŽOA lesek.wrobel@praha5.cz 257000537
Bc. Hana Tůmová referent (přestupky) hana.tumova@praha5.cz 257000978
Mgr. Daniela Fiedlerová referent (přestupky) daniela.fiedlerova@praha5.cz 257000575
Bc. Lenka Chalupecká referent lenka.chalupecka@praha5.cz 257000817
Mgr. Radka Klápová referent radka.klapova@praha5.cz 257000844
Mgr. Lenka Felix referent lenka.felix@praha5.cz 257000543
Mgr. Roman Přibyl referent roman.pribyl@praha5.cz 257000566
Mgr. Eliška Kocourová referent eliska.kocourova@praha5.cz 257000881
Mgr. Antonín Kufa, MBA vedoucí oddělení antonin.kufa@praha5.cz 257000996
257000959
linka 958 informace o výdeji OP a CD 257000958
linka 965 informace o výdeji OP a CD 257000965
Dana Kavlíková osobní doklady a evidence obyvatel dana.kavlikova@praha5.cz 257000524
Kateřina Rambousková osobní doklady a evidence obyvatel katerina.rambouskova@praha5.cz 257000960
Jana Syrová osobní doklady a evidence obyvatel jana.syrova@praha5.cz 257000962
Hana Hájková osobní doklady a evidence obyvatel hana.hajkova@praha5.cz 257000963
Jana Krejčová osobní doklady a evidence obyvatel jana.krejcova@praha5.cz 257000948
Anna Matochová, DiS. správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytů anna.matochova@praha5.cz 257000867
Markéta Wildová osobní doklady a evidence obyvatel marketa.wildova@praha5.cz 257000957
Hana Dolejšová osobní doklady a evidence obyvatel hana.dolejsova@praha5.cz 257000964
Hana Soukalová osobní doklady a evidence obyvatel hana.soukalova@praha5.cz 257000940
David Klimeš osobní doklady a evidence obyvatel david.klimes@praha5.cz
Kateřina Buřičová osobní doklady a evidence obyvatel katerina.buricova@praha5.cz
Libuše Čermáková osobní doklady a evidence obyvatel libuse.cermakova@praha5.cz
Tereza Kriegová referent tereza.kriegova@praha5.cz 257000961
Irena Kolářová asistentka irena.kolarova@praha5.cz 257000457
Anna Kováčová voličské seznamy,obecně prospěšné práce, administrativa anna.kovacova@praha5.cz 257000991
Mgr. Veronika Provinská voličské seznamy,obecně prospěšné práce, administrativa veronika.provinska@praha5.cz 257000992
Zlatuše Svobodová vedoucí oddělení, agenda Č,G,CH,I,W,U,Ž + čísla zlatuse.svobodova@praha5.cz 257000312
Ivana Mlynáriková referent, agenda C,M,N,Z ivana.mlynarikova@praha5.cz 257000302
Ivana Dalla-Valle referent, agenda F,O,P,R ivana.dalla-valle@praha5.cz 257000447
Jana Procházková referent, agenda D,E,K,X jana.prochazkova@praha5.cz 257000446
Helena Obuchovová referent, agenda J,L,T,V helena.obuchovova@praha5.cz 257000316
Zdeněk Kraus, DiS. referent, agenda B,H,Q,Ř,Y zdenek.kraus@praha5.cz 257000211
Renáta Žáková referent, agenda A,S,Š renata.zakova@praha5.cz 257000217
Mgr. Eva Katzerová pověřena vedením oddělení, kontrolor eva.katzerova@praha5.cz 257000190
Tomáš Jílek kontrolor tomas.jilek@praha5.cz 257000280
Vladimír Borek kontrolor vladimir.borek@praha5.cz 257000159
JUDr. Hana Procházková kontrolor hana.prochazkova@praha5.cz 257000218
Bc. Václava Lorencová kontrolor vaclava.lorencova@praha5.cz 257000448
Vytisknout