Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor Stavební úřad

Ing.arch. Eva Čechová, MBA , vedoucí odboru

Fax: 257000109
E-mail: osu@praha5.cz

nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

Náplň činnosti Činnosti vykonávané stavebním úřadem, odborem stavebním a infrastruktury, jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Stavební úřad vykonává tyto činnosti dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a 350/2012 Sb. Současně se stavební zákonem uplatňuje ve své činnosti tyto prováděcí vyhlášky: -  č. 498/2006 Sb. vyhláška o autorizovaných inspektorech -  č. 499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci staveb ve znění změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb. -  č. 500/2006 Sb. vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb. -  č. 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. -  č.503/2006 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb. -  č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze   UPOZORNĚNÍ!!! Přílohami k vyhlášce č. 503/2006 Sb. jsou vzory a náležitosti žádostí stavebníka k jednotlivým úkonům dle stavebního zákona všechna podání musí být pouze na těchto formulářích (§ 196 odst. 1 stavebního zákona), které jsou uveřejněny na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5 http://www.praha5.cz/cs/sekce/formulare-ke-stazeni---odbor-stavebni-a-infrastruktury/   Odbor zajišťuje ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhl. č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů výkon obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona výkon speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích v rozsahu svého správního území v katastrálních územích Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Malá Strana, Motol, Radlice, Slivenec, Smíchov. Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem ve shora uvedených lokalitách provádí: -  vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení -  vydává územní rozhodnutí o změně využití území -  vydává územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území -  vydává územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků -  vydává územní souhlas -  vydává územně plánovací informace -  dělí a sceluje pozemky formou souhlasu -  ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy -  ověřuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podmínkami územního rozhodnutí -  vydává stavební povolení pro nové stavby a jejich změny -  vydává rozhodnutí ve spojeném nebo společném řízení -  vydává souhlas s ohlášením -  vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání -  vydává kolaudační souhlas nebo rozhodnutí -  nařizuje udržovací práce -  povoluje (případně nařizuje) odstranění staveb -  vydává rozhodnutí o vyklizení staveb -  vykonává stavební dozor na stavbách ve správním území MČ Praha 5 -  vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona -  poskytuje podklady ke statistice a evidenci povolovaných staveb hl. m. Prahy -  vkládá údaje do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) -  vydává rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu -  vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Seznam dotčených orgánů státní správy: 

1) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Štefánikova 17, Praha 5

2) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2

3) ÚMČ Praha 5, odbor životního prostředí, Nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

4) ÚMČ Praha5, odbor dopravy, Nám 14. října č. 4, 150 22 Praha 5 (silničně správní úřad)

5) Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 29, Praha 1

6) Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29, Praha 1 (pouze v územním řízení)

7) Magistrát hl. m. Prahy, odbor krizového řízení, Jungmannova 29, Praha 1

8) Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 29, Praha 1

9) Státní energetická inspekce, Legerova 1825/49, Praha 2

10) Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2

11) Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1

12) Ministerstvo obrany ? agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 722/12, Praha 1

13) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1 (správce komunikací)

 

Seznam vlastníků a provozovatelů sítí technického vybavení: 

www.rsti.cz

 

Pozastavení platnosti Pražských stavebních předpisů

Dne 16. ledna 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odeslalo hlavnímu městu Praze rozhodnutí podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, o pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen PSP - pražské stavební předpisy), účinné od 01.10.2014.
Nepozastavuje se účinnost přechodného ustanovení § 85 PSP.
V praxi to znamená, že dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti PSP, tzn. do konce měsíce září 2014 a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti PSP (01.10.2014), se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tzn. dle vyhlášky č. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
V ostatních případech pro území hl. m. Prahy platí celorepublikové prováděcí předpisy stavebního zákona, konkrétně vyhláška č. 268/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12 srpna 2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., a vyhláška č. 501/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10 listopadu 2006, o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb., a 431/2012 Sb.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing.arch. Eva Čechová, MBA vedoucí odboru eva.cechova@praha5.cz 257000400
Ing. Jan Bzirský referent jan.bzirsky@praha5.cz 257000141
Karel Stuchlík referent karel.stuchlik@praha5.cz 257000277
David Poduška referent david.poduska@praha5.cz 257000114
Jiří Štrobl referent jiri.strobl@praha5.cz 257000180
Ing. Veronika Dobiášová referent veronika.dobiasova@praha5.cz 257000178
Monika Pelzová vedoucí oddělení monika.pelzova@praha5.cz 257000290
Ing. Dana Ševčíková vedoucí oddělení dana.sevcikova@praha5.cz 257000203
Ing. Jana Voříšková referent jana.voriskova@praha5.cz 257000304
Ing.arch. Hana Gregorová referent hana.gregorova@praha5.cz 257000254
Ing. arch. Ivana Michaljaničová referent ivana.michaljanicova@praha5.cz 257000106
Ing. Zdena Vovsová referent zdena.vovsova@praha5.cz 257000129
Rudolf Krajník referent rudolf.krajnik@praha5.cz 257000191
Ing. Naďa Zečevičová referent nada.zecevicova@praha5.cz 257000132
Ing. arch. Hana Žišková referent hana.ziskova@praha5.cz 257000231
Ing. Petr Kašpárek vedoucí oddělení petr.kasparek@praha5.cz 257000138
Ing. Libuše Krpatová referent libuse.krpatova@praha5.cz 257000163
Jana Novotná referent jana.novotna@praha5.cz 257000174
Bc. Klára Novotná referent klara.novotna@praha5.cz 257000314
Jiřina Zavadilová referent jirina.zavadilova@praha5.cz 257000401
Květoslava Šťastná referent (spisová služba, archivnictví) kvetoslava.stastna@praha5.cz 257000274
Barbora Novotná referent barbora.novotna@praha5.cz 257000259
Vytisknout