Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení vodního a odpadového hospodářství

Bc. Jarmila Wolfová , vedoucí oddělení

Telefon: 257000186
E-mail: jarmila.wolfova@praha5.cz

nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Roční   HLÁŠENÍ    O    PRODUKCI    A    NAKLÁDÁNÍ    S    ODPADY    za    rok    2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.


Podle Statutu hl. m. Prahy vykonává agendu v přenesené působnosti podle zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek.


Na úseku odpadového hospodářství:

-   zpracovává na základě hlášení podle odst. 2 - 6 § 39 zákona o odpadech evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona o odpadech, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zasílá tyto evidence každoročně do 30. dubna následujícího roku MŽP ČR prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat,
-   přijímá od odesílatele odpadu evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu (NO) do 10 dnů od jejího zahájení,
-   přijímá informace od odesílatele odpadu v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu,
-   přijímá od příjemce odpadu evidenční list o přepravě NO s potvrzením o převetí odpadu do 10 dnů od jeho převzetí,
-   vede a zpracovává evidence odpadů a způsobu nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona o odpadech, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování a dopravců,
-   kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
-   má možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo,
-   má možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
-   dává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
    Formuláře (jedná se pouze o vzory vytvořené OŽP MČ P 5):
    Způsob naložení se stavebními odpady + komunální odpad + tříděný odpad - velké stavby,
    Způsob naložení se stavebními odpady + komunální odpad - větší stavby,
    Způsob naložení se stavebními odpady - menší a střední stavby,
-   dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
-   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, pokuty za porušení povinností stanovené zákonem o odpadech (§ 66 odst. 1) a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
-   ukládá fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, pokuty za přestupky a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy:
     a)   zbaví-li se autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech,
     b)   odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru,
-   kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech a nebo zda využívají systému zavedeného obcí pouze na základě písemně uzavřené smlouvy s obcí,
-   kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a stanoveným způsobem evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví.

Formuláře (jedná se pouze o vzory včetně vysvětlivek):
-   příloha č. 20 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady www.ispop.cz,
-   příloha č. 22 - Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona www.ispop.cz,
-   příloha č. 26 - Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR www.sepno.cz,
-   příloha č. 27 - Dopravce odpadů www.ispop.cz,
-   příloha č. 8 - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady www.ispop.cz,
-   příloha č. 4 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok www.ispop.cz.

Pozor
Uvedené formuláře jsou pouze orientační, protože při jejich vyplňování, podání a tím i splnění zákonných povinností je třeba být zaregistrován v příslušných systémech, přes které se elektronicky konkrétní hlášení a ohlášení provádí.
www.ispop.cz - ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)
www.sepno.cz - SEPNO (Systém Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)
Provozovatelem obou systémů je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Uvedené formuláře jsou i k dispozici v sekci Formuláře ke stažení - odd. vodního a odpadového hospodářství - Odpadové hospodářství a dále jsou přílohou, kromě vzorů způsobů naložení se stavebními odpady, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů.


Na úseku vodního hospodářství:

Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a 106 vodního zákona. Jedná se zejména o:
-   povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami podle § 8 vodního zákona,
-   vydávání stavebního povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona,
-   vydávání souhlasu k ohlášeným vodním dílům a vodohospodářským úpravám podle § 15a vodního zákona, 
-   povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona,
-   vydávání souhlasu podle § 17 vodního zákona,
-   působnost povodňového orgánu v období mimo povodeň,
-   vykonávání vodoprávního dozoru,
-   vydávání závazných stanovisek podle § 104 odst. 9 vodního zákona,
-   ukládání pokut podle § 116 až § 125k vodního zákona.

Výjimkou jsou záležitosti, které nebyly Městské části svěřeny Statutem, tj. například:
-   některé záležitosti týkající se úpravny vod v Praze - Podolí,
-   vodního toku Vltavy,
-   schvalování havarijních plánů a řízení prací při zneškodňování havárií,
-   stanovování rozsahu záplavového území a další.

Formuláře (jedná se pouze o vzory z vyhlášky o dokladech):
-   příloha č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
-   příloha č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod - domácnosti,
-   příloha č. 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
-   příloha č. 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
-   příloha č. 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti,
-   příloha č. 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti,
-   příloha č. 7 - Žádost o povolení k některým činnostem,
-   příloha č. 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům,
-   příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu - domácnosti,
-   příloha č. 10 - Žádost o povolení k užívání vodních děl,
-   příloha č. 11 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky,
-   příloha č. 12 - Žádost o udělení souhlasu,
-   příloha č. 13 - Žádost o vyjádření,
-   příloha č. 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla,
-   příloha č. 15 - Oznámení o užívání stavby vodního díla,
-   příloha č. 16 - Ohlášení,
-   příloha č. 17 - Spojená žádost - studna nebo jiné vodní dílo - domácnosti,
-   příloha č. 18 - Spojená žádost - domovní ČOV vypouští do vod povrchových - domácnosti,
-   příloha č. 19 - Spojená žádost - domovní ČOV vypouští do vod podzemních - domácnosti,
-   příloha č. 20 - Ohlášení vodních děl pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel,
-   příloha č. 21 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje,
-   příloha č. 22 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla,
-   příloha č. 23 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod,
-   příloha č. 24 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek,
-   příloha č. 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.

Uvedené formuláře jsou i k dispozici v sekci Formuláře ke stažení - odd. vodního a odpadového hospodářství - Vodní hospodářství, dále pak na odd. vodního a odpadového hospodářství, a dále jsou součástí vyhl. č. 432/2001 Sb.,o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (vyhláška o dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

OŽP má dále kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to např.:
-   přijímání oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení dodávky vody,
-   ukládání sankcí a výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích,
-   udělování povolení k vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění vyžadují předchozí čištění, do kanalizace
    Formulář (jedná se pouze o pracovní pomůcku vytvořenou OŽP MČ P 5):
    Žádost o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (podle § 18 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Uvedený formulář je i k dispozici v sekci Formuláře ke stažení - odd. vodního a odpadového hospodářství - Vodní hospodářství, dále pak na odd. vodního a odpadového hospodářství.

Dále řeší přestupky na úseku vodního hospodářství podle § 34 zákona o přestupcích.


Na úseku informatiky:

-   zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Jarmila Wolfová vedoucí oddělení jarmila.wolfova@praha5.cz 257000186
Martin Páv,, DiS. referent (odpady, informatika) martin.pav@praha5.cz 257000162
Iveta Bendová,, DiS. referent (voda) iveta.bendova@praha5.cz 257000134
Kateřina Havelková referent (vodohospodářka) katerina.havelkova@praha5.cz 257000108
Ing. Matěj Mlčoch referent (odpady) matej.mlcoch@praha5.cz 257000185
Nikol Nišová referent nikol.nisova@praha5.cz 257000223
Vytisknout