Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Pozor - důležité

 

Anketa

Jakou tramvajovou linku ve své pravidelné trase preferujete pro obsluhu Radlic (zastávky Křížová až Radlická)?

 
 

Desatero nezbytných informací při mimořádné události

Desatero nezbytných informací při mimořádné události

 

Úřad městské části zajišťuje připravenost městské části na mimořádné události a podílí se zejména na ochraně obyvatelstva a na provádění záchranných a likvidačních prací. Tato povinnost je dána zákonem o integrovaném záchranném sytému. Při mimořádné události se jedná o varování a vyrozumění o případné evakuaci a předávání všech důležitých informací občanům městské části. V souvislosti s touto povinností a nadcházejícími prázdninami připravilo oddělení krizového řízení užitečné desatero nezbytných informací při mimořádné události.

 

Čísla tísňového volání

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

 

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

HZS

150 – Hasičský záchranný sbor ČR:

­ oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod;

­ je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (např. hašení, vyprošťování, likvidace nebezpečné látky, čerpání zatopených sklepů).

ZZS

155 – Zdravotnická záchranná služba:

 

­ při náhlém poškození zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky;

­ při neobvyklých tlacích či bolesti na prsou, potížích s dechem, dušnosti, poruše vědomí, bezvědomí, křečích, vážnějším úrazu, otravě léky či chemikáliemi.

 

PČR

158 – Policie české republiky:

­ při narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

112

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání:

­ univerzální tísňové číslo;

­ funguje jednotně v celé Evropské unii;

­ možné volat i bez vložené SIM karty;

­ lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.

Obecné zásady

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny úřadu městské části, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Zásady první pomoci

a)           Přehled o situaci a osobní bezpečnost

b)          Posouzení stavu zasaženého a vhodná reakce (přístup k člověku v bezvědomí, volání záchranné služby, resuscitace a zástava masivního krvácení)

c)Získání informací – doptat se na všechny další potíže, vyptat se na důležité okolnosti

Předcházení požáru

­ k zapálení nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh;

­ za silného větru nebo v období sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte;

­ vypalování trávy je zakázáno;

­ oheň nebo zapnutý sporák nenechávejte ani chvíli bez dozoru;

­ při bouřce a delší nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.

Varování

­ varování prostřednictvím sirén jednotným varovným signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (kolísavý tón po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech s doprovodnou verbální informací);

­ další způsoby varování – veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální rádia a televize, místní rozhlas, světelné informační panely, osobní kontakt, ampliony, megafony, rozhlasové vozy.

Podezřelé zavazadlo

­ Událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).

­ Pokud došlo k anonymnímu oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.

­ V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení ani přesto, že vaše zvědavost ohledně toho, co se bude dít v následujících minutách, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

 

Informační odkazy:

Bezpečnostní portál hl. m Prahy – https://bezpecnost.praha.eu/

Záchranný kruh – http://www.zachranny-kruh.cz/

 

Přečteno: 39144x
Publikováno: 30.06.2017, poslední změna: 10.07.2017
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout